สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

9th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 21 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการพิจารณา 4 เมษายน พ.ศ.2561
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 11 เมษายน พ.ศ.2561
การประชุมวิชาการ ACHSS 2018 25-28 เมษายน พ.ศ.2561
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: achss.psaku@gmail.com
Facebook: facebook.com/ACHSS.PSAKU

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน