สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

2nd Asian Social Sciences and Business Research Conference

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 31 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการพิจารณา 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
การประชุมวิชาการ ASSBRC 2018 21-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: assbrc.psaku@gmail.com
Facebook: facebook.com/ASSBRC.psaku

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน