สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

4th National and International Conference on Administration and Management

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 8 มีนาคม พ.ศ.2561
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 15 มีนาคม พ.ศ.2561
การประชุมวิชาการ ICGP 2018 29-30 มีนาคม พ.ศ.2561
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: icgp.rsu@gmail.com
Facebook: facebook.com/ICGP.RSU

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน