สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

4th International Social Sciences and Business Research Conference

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 25 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
การประชุมวิชาการ ISSBRC 2/2017 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2560
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: issbrc.psaku@gmail.com
Facebook: facebook.com/ISSBRC.PSAKU

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน