Political Science Association of Kasetsart University

 

Home Conferences Journals All Proceedings Contact Us

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ต่อนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีดำริร่วมกับ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคี จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ” (National Graduate Conference) ครั้งที่ 1 ขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม และวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตามลำดับ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจน สาธารณชนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร ต่อไป สมาคมฯ จึงร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13” (13th National Graduate Conference) ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความตื่นตัวทางวิชาการ ซึ่งปรากฏและสามารถวัดผลในเชิงรูปธรรม ผ่านจำนวนบทความวิชาการและวิจัย รวมถึงพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยดังกล่าว สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร
2. เครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ ผู้นำเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ภายหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นลง และแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติในนานาชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างกว้างขวาง

กิจกรรม
1. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การจัดพิมพ์รายการงานประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 50 คน จำแนกเป็น ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ประมาณ 40 คน และผู้เข้าร่วมการประชุมอีกประมาณ 10 คน

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมรายงานการประชุมวิชาการฉบับ CD-ROM กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ

รายการ

ค่าธรรมเนียม

บุคคลทั่วไป

4,500

นักศึกษา

3,600

บทความตั้งแต่ชิ้นที่ 2 เป็นต้นไป

2,000

หน้าเพิ่มเติม*

500

การตีพิมพ์เพิ่มเติมลงในวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

10,000

รายงานการประชุมวิชาการฉบับพิมพ์

1,000

ผู้เขียนร่วม/ผู้ฟัง

1,000

*แต่ละบทความจะจำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคาร             ทหารไทย
สาขา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี          069-2-27246-1

การติดต่อสื่อสาร
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็ปไซต์ www.psaku.org
อีเมล national.graduate.conference@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/NGC.PSAKU/

โอกาสในการตีพิมพ์บทความ

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
ISSN: 2286-7252
บรรณาธิการ: ปริญญา สิริอัตตะกุล
ดัชนี: Elsevier-SSRN
อีเมล: jirgs.psaku@gmail.com
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายนและฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม

 

กำหนดการ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* * * * * * * * * * * * * *

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
13.00 - 16.00        ลงทะเบียน

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
09.00 - 09.30        ปาฐกถานำ
09.30 - 12.00        เวทีวิชาการที่ 1
12.00 - 13.00        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20        ปาฐกถา
13.00 - 16.00        เวทีวิชาการที่ 2
16.00 - 16.15        พิธีปิด

 

 

คณะกรรมการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

ประธานการประชุม
พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ                                                 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประธานการประชุมร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานโครงการการประชุม
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ                     เลขาธิการ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการจัดการประชุม
พลตรี ดร.พร ภิเศก                                               ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์                                  ประธาน หลักสูตรรัฐศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายพุทธิสัตย์ นามเดช                                           นายกสมาคม
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการการประชุม
อาจารย์ ดร.อรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ                              สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

กองบรรณาธิการ
รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
เลขาธิการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Associate Professor Dr.Attapol Kuanliang
                                College of Business and Social Sciences, University of Louisiana, Monroe
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ
Professor Dr.Brian Sheehan
Asian Forum on Business Education
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Associate Professor Dr.Thongvanh Sirivanh
Faculty of Economics and Management, National University of Laos
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์ อคิน รพีพัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย มูลศิลป์
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิช สุดสาคร
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
พันตำรวจโท ดร.สุลักษณ์ เสงี่มลักษณ์
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Dr.Anita Somsuay
Department of Arts and Commerce, Manav Bharti University
Dr.Christopher Hertzog
(Director) Mediline International PLC
อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์ ดร.วณิฎา แช่มลำเจียก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.วีรพล ดิษเกษม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ระเบียบ ปัทมดิลก
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)