สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: national.graduate.conference@gmail.com
Facebook:  facebook.com/NGC.PSAKU

   
   
   
   
   
   
   
   
วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน