สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

4th National and International Conference on Administration and Management

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 8 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 12 มกราคม พ.ศ.2561
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 19 มกราคม พ.ศ.2561
การประชุมวิชาการ NICAM 2018 25-26 มกราคม พ.ศ.2561
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: nicam.psaku@hotmail.com
Facebook: facebook.com/NICAM.PSAKU

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน