สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

2nd National and International Conference on Business and Economics

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 6 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 15 ตุลาคม พ.ศ.2560
การประชุมวิชาการ NICBE 2017 26-27 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
            Email: nicbe.psaku@gmail.com
Facebook:  facebook.com/NICBE.PSAKU

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน