สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

7th National and International Conference on Humanities and Social Sciences

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 30 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 4 ตุลาคม พ.ศ.2560
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
การประชุมวิชาการ NICHSS 3/2017 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact
Email: nichss.psaku@hotmail.com
Facebook:  facebook.com/NICHSS.PSAKU

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน