สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences

งานประชุมวิชาการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการพิจารณา 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
การประชุมวิชาการ NICIHSS 2/2017 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2560
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ส่งบทความเข้ามาทางอีเมลของงานประชุม (บทความไทยหรืออังฤษ ส่งเข้ามาไม่เกิน 8 หน้า)
2. รอผลพิจารณาจากผู้ทรงฯ
3. แก้ไขบทความตามเงื่อนไข
4. ส่งบทความฉบับแก้ไขพร้อมทั้ง แนบหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมลงานประชุม
5. รอหนังสือตอบรับและกำหนดการงานประชุมฯ
   

Contact Us
Email: nicihss.psaku@gmail.com
Facebook: facebook.com/Nicihss.psaku

วารสาร
รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ
 ภาษาไทย / English

การชำระค่าลงทะเบียน