Political Science Association of Kasetsart University


Home Conferences Journals Workshop All Proceedings Contact Us

กรอกใบสมัครส่งมาที่ polsci.association.kasetsart@gmail.com

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี

หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
นอกจากการจัดการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 แล้ว สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ ในระดับชาติ
อย่างไรก็ดี ในหลายโอกาส การตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็นเงื่อนไขจำเป็น อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริที่จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
3) เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทั้งเครือข่ายฯ และสมาคมฯ แก่สาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
2) นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำบทความวิชาการ/วิจัยซึ่งเขียนขึ้นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ไปลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือวารสารระดับนานาชาติเล่มใดเล่มหนึ่งได้จริง
3) เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทั้งเครือข่ายฯ และสมาคมฯ เป็นที่รับรู้ของสาธารณะในวงกว้างยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน

วัน เวลา และสถานที่
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมนานาชาติบางแสนจังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ลำดับที่ วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
1

16 เม.ย. - 20 พ.ค.

รับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

- จำกัดจำนวน 30 คน โดยพิจารณาจากลำดับการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ

- ผู้สมัครจะต้องแสดงความจำนงว่าต้องการตีพิมพ์บทความลงในวารสารของสมาคมฯ หรือไม่ และเล่มใดให้ครบถ้วน

2 21 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

- แจ้งผลให้ทราบทางอีเมลและเฟสบุ๊ค

- เพื่อความสะดวกในการจัดอบรม รายชื่อของผู้สมัครจะถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม

 

 

3

21 พ.ค. - 31 พ.ค.

ผู้สมัครส่งร่างแรกของบทความวิชาการ/วิจัยที่จะนำมาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้ารับการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการของวารสาร

- จัดส่งบทความทางอีเมลในรูปของไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด โดยจัดรูปแบบตามที่คณะกรรมการกำหนดให้เรียบร้อย ทั้งนี้ สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

- สำหรับบทความที่ไม่สามารถส่งเข้ามารับการพิจารณาในรอบแรกนี้ได้ทัน ยังคงสามารถนำเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ตามปกติ แต่จะไม่ได้รับการประเมินคุณภาพเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพบทความในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

4 10 มิ.ย. ประกาศผลการพิจารณาร่างแรกของบทความวิชาการ/วิจัย - แจ้งผลให้ทราบทางอีเมลและเฟสบุ๊ค โดยที่ผู้เขียนจะได้รับคำแนะนำจากกองบรรณาธิการ เพื่อแก้ไขเนื้อหาเบื้องต้น ก่อนส่งกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อส่งต่อให้คณะวิทยากรจัดเตรียมสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป
5 18 มิ.ย. ผู้สมัครส่งร่างบทความวิชาการ/วิจัยที่จะนำมาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

- ร่างบทความวิชาการ/วิจัยฉบับนี้จะถูกส่งให้คณะวิทยากรนำไปจัดเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป

- สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สามารถส่งบทความเข้ามาได้ทัน ยังคงมีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่จะยังไม่ได้รับจดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

6

30 มิ.ย. - 1 ก.ค.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

- เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค และแฟลชไดรฟ์ มาด้วยตนเอง

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เท่านั้น ที่จะได้รับประกาศนียบัตร ว่าผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนจะได้รับผลการประเมินคุณภาพบทความจากกองบรรณาธิการ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับปรับปรุงคุณภาพบทความ เพื่อจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ต่อไป

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านการนำเสนอบทความ และได้รับการประเมินคุณภาพ ว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ “ดี” และ “ดีมาก” เท่านั้น ที่จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ไม่ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความ และ/หรือได้รับการประเมินคุณภาพ ว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” จะได้รับจดหมายตอบรับเมื่อบทความได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” หรือ “ดีมาก” แล้วเท่านั้น

7 31 ก.ค. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

- บทความฉบับสมบูรณ์จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยที่ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้ภาษาให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเรียงพิมพ์ของแต่ละวารสารต่อไป

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อย จะถูกส่งกลับไปให้ผู้เขียนดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง จนกว่าจะพร้อมสำหรับการตีพิมพ์ต่อไป บทความฉบับสมบูรณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความ และ/หรือเคยได้รับการประเมินคุณภาพ ว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” หากได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อย และประเมินคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดี” หรือ “ดีมาก” แล้ว จะได้รับจดหมายตอบรับ ภายในอีก 14 วันนับจากนั้น

8 31 ธ.ค. กองบรรณาธิการปิดต้นฉบับวารสารระดับนานาชาติ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) - โดยปกติ วารสารระดับนานาชาติของสมาคมฯ จะทยอยปิดต้นฉบับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ไปจนถึง วันที่ 31 ธ.ค. การส่งไฟล์ต้นฉบับไปยังอีเมลของผู้เขียน การจัดพิมพ์เล่มวารสาร และการส่งวารสารฉบับพิมพ์ไปยังผู้เขียนบทความของวารสารแต่ละเล่ม จึงจะดำเนินการได้ไม่พร้อมกัน

 

 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และอื่นๆ

ลำดับที่ รายการ ราคา หมายเหตุ
1 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5,000 บาท

- ต้องชำระพร้อมกับการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ลำดับการชำระเงินจะใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย

- ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกาศนียบัตร (กรณีที่มีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50) อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

- ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

2 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติของสมาคมฯ 16,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพื่อตีพิมพ์บทความลงในวารสารระดับนาชาติของสมาคมฯ เฉพาะผู้ที่มีคามประสงค์จะตีพิมพ์บทความลงในวารสารระดับนาชาติของสมาคมฯ เท่านั้น ที่ต้องชำระเงินในส่วนนี้

- สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความลงในวารสารระดับนาชาติของสมาคมฯ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมนี้ พร้อมกับค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ในอัตราพิเศษ เหลือเพียง 15,000 รวมเป็น 20,000 บาท

- สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่แจ้งความจำนงและชำระเงินค่าธรรมเนียมนี้ หลังจากวันที่ 16 พ.ค. จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในอัตราปกติ คืออีก 16,000 บาท

- ผู้เขียนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติของสมาคมฯ จะได้รับวารสารฉบับพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ (จัดส่งทางไปรษณีย์)

 

หมายเหตุ: 1) บุคลากรของเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับส่วนลด 10%
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถขอรับใบสำคัญรับเงินได้ในวันที่ 30 มิ.ย. ที่โต๊ะลงทะเบียน

 

การชำระเงิน
ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารทหารไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-27246-1                        

 

 

กำหนดการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
09.00 - 09.30 น.              พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์ ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
ประธานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวเปิดโดย       อาจารย์ ปริญญา สิริอัตตะกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย และ
บรรณาธิการ วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.30 - 10.30 น.              การบรรยาย เรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย                   รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา และ
บรรณาธิการ PSAKU International Journal of Interdisciplinary
Research สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 - 11.00 น.              พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.              การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย                   อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12.00 - 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.              ภาคปฏิบัติ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” (1)
กลุ่มย่อยที่ 1       อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
กลุ่มย่อยที่ 2       Dr.Timo Tapani Ojanen

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
09.00 - 12.00 น.              ภาคปฏิบัติ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” (2)
กลุ่มย่อยที่ 1       อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มย่อยที่ 2       Dr.Timo Tapani Ojanen
12.00 - 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.              การนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย และการประเมินคุณภาพ
กลุ่มย่อยที่ 1       อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
และ                   อาจารย์ ดร.อรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ
เลขานุการกองบรรณาธิการ วารสารระดับนานาชาติของสมาคมฯ

กลุ่มย่อยที่ 2       Dr.Timo Tapani Ojanen
อาจารย์ ปริญญา สิริอัตตะกุล
และ                   อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
บรรณาธิการบริหาร วารสารระดับนานาชาติของสมาคมฯ
16.00 - 16.30 น.              พิธีมอบประกาศนียบัตร จดมายตอบรับ และปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
มอบประกาศนียบัตร โดย   อาจารย์ ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
มอบจดหมายตอบรับ โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
กล่าวปิดโดย                    อาจารย์ ปริญญา สิริอัตตะกุล

 

PSAKU JOURNALS

JIRGS

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies

 

PSAKUIJIR

PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research

 

IJCLSI

International Journal of Crime, Law and Social Issues

(RSUIJCG)

 

APSR

Asian Political Science Review

 

AAMR

Asian Administration & Management Review