คณะกรรมการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

 
ประธานการประชุมวิชาการ
ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข
             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประธานโครงการการประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
              มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
Professor Dr.Jungwoo Lee
            Yonsei University, South Korea
Professor Dr.Mohamed Ahmed Dawabsheh
            Arab American University, Palestine
Professor Dr.Nathan Moran
            Midwestern State University, USA.
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
            เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
Andi Luhur Prianto
            Muhammadiyah University of Makassar, Indonesia
นายพุทธิสัตย์ นามเดช
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เลขานุการการประชุม
นางสาวกุลนรี มณีโชติ                              
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
 
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
บรรณาธิการ
Associate Professor Dr.Attapol Kuanliang               รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
Midwestern State University, USA.                         มหาวิทยาลัยบูรพา
 
กองบรรณาธิการ
Professor Dr.Brian Sheehan                                 ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
            Asian Forum on Business Education                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล                          ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยมหิดล
Associate Professor Dr.Thongvanh Sirivanh            รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
National University of Laos, Lao PDR.                    ราชบัณฑิตยสถาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ                   รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์               รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์                    รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                        รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล      รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิช สุดสาคร                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยรังสิต
พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ                                    พันตำรวจโท ดร.สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก                                    กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ                                  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร                                อาจารย์ ดร.วณิฎา แช่มลำเจียก
            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังสี                            อาจารย์ ดร.วีรพล ดิษเกษม
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์                                   อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อักษร สวัสดี                                        อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ