การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุม หนังสือรวมบทคัดย่อ กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ

 
* จำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม

การชำระเงิน
            ชื่อบัญชี            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ธนาคาร             ทหารไทย
            สาขา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เลขที่บัญชี        069-2-27246-1
 
การติดต่อสื่อสาร
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เว็ปไซต์ www.psaku.org
            อีเมล national.graduate.conference@gmail.com
            เฟสบุ๊ค www.facebook.com/NGC.PSAKU