กำหนดการ

ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 23-24 ธันวาคม  2562

 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่