การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร

 
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ต่อนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีดำริร่วมกับ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคี จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ” (National Graduate Conference) ครั้งที่ 1 ขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เรื่อยมาจนกระทั่ง ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจน สาธารณชนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร ต่อไป สมาคมฯ จึงร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16” (16th National Graduate Conference) ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ต่อไป
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความตื่นตัวทางวิชาการ ซึ่งปรากฏและสามารถวัดผลในเชิงรูปธรรม ผ่านจำนวนบทความวิชาการและวิจัย รวมถึงพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยดังกล่าว สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร
2. เครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ ผู้นำเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ภายหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นลง และแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างกว้างขวาง
กิจกรรม
1. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. การจัดพิมพ์รายการงานประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16
 
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 100 คน จำแนกเป็น ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ประมาณ 80 คน และผู้เข้าร่วมการประชุมอีกประมาณ 20 คน
 
กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย                                              วันที่ 7 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการพิจารณา                                                    วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข)                              วันที่ 17 มิถุนายน 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16         วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
 
วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

 
รายการ ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป สมาชิก
บุคคลทั่วไป 5,000 4,500
นักศึกษา 4,000 3,600
บทความตั้งแต่ชิ้นที่ 2 เป็นต้นไป 4,000 3,600
กลุ่ม (ตั้งแต่ 10 บทความเป็นต้นไป) 3,000 2,700
หน้าเพิ่มเติม* 600 540
โอกาสในการตีพิมพ์ - วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 10,000 9000
รายงานการประชุมวิชาการฉบับพิมพ์ 1,000 900
ผู้เขียนร่วม/ผู้ฟัง 1,000 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
* จำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม
 
การชำระเงิน
            ชื่อบัญชี             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ธนาคาร             ทหารไทย
            สาขา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เลขที่บัญชี          069-2-27246-1
 
การติดต่อสื่อสาร
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เว็ปไซต์ www.psaku.org
            อีเมล national.graduate.conference@gmail.com
            เฟสบุ๊ค www.facebook.com/NGC.PSAKU
 
โอกาสในการตีพิมพ์บทความ
 
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
ISSN: 2286-7252
บรรณาธิการ: ปริญญา สิริอัตตะกุล และ ปิยากร หวังมหาพร
ดัชนี: Elsevier-SSRN
อีเมล: jirgs.psaku@gmail.com
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 2286-7252) เป็นวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
 
ประธานการประชุมวิชาการ
ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประธานโครงการการประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
Professor Dr.Jungwoo Lee
            Yonsei University, South Korea
Professor Dr.Mohamed Ahmed Dawabsheh
            Arab American University, Palestine
Professor Dr.Nathan Moran
            Midwestern State University, USA.
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
            เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
Andi Luhur Prianto
            Muhammadiyah University of Makassar, Indonesia
นายพุทธิสัตย์ นามเดช
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เลขานุการการประชุม
นางสาวกุลนรี มณีโชติ                               
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
 
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย                รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
            มหาวิทยาลัยบูรพา                                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์                       ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล 
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง                           ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย                 มหาวิทยาลัยมหิดล
Associate Professor Dr.Thongvanh Sirivanh            รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล
            National University of Laos, Lao PDR.                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์                      รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
            ราชบัณฑิตยสถาน                                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล                         รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์               รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ                    รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์                 รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิช สุดสาคร
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา แช่มลำเจียก                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ดิษเกษม
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม                     พลตรี ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ 
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก       
พันตำรวจโท ดร.สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์                     อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
            กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล                              อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย                              
            สมาคมรัฐสาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิษณุ โหระกุล                                      อาจารย์ ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังสี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุก                        อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
อาจารย์ ดร.อักษร สวัสดี                                        อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                
 
 Back to Conferences