ขอบเขตและความสนใจ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รัฐศาตสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
- ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
- ปรัชญาและศาสนา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย                                              วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณา                                                    วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข)                              วันที่ 8 มิถุนายน 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16         วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563Back to Conferences