กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย                                              วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณา                                                    วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข)                              วันที่ 8 มิถุนายน 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16         วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
 
วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานครBack to Conferences