การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
 
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ต่อนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในฐานะเงื่อนไขว่าด้วยเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ก ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีดำริร่วมกับ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคี จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ” (National Graduate Conference) ครั้งที่ 1 ขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เรื่อยมาจนกระทั่ง ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจน สาธารณชนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร ต่อไป สมาคมฯ จึงร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17” (17th National Graduate Conference) ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ต่อไป
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความตื่นตัวทางวิชาการ ซึ่งปรากฏและสามารถวัดผลในเชิงรูปธรรม ผ่านจำนวนบทความวิชาการและวิจัย รวมถึงพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยดังกล่าว สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนสามารถคาดคะเนได้ตามสมควร
2. เครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ ผู้นำเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ภายหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นลง และแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่รายงานการประชุมอย่างกว้างขวาง
กิจกรรม
1. การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. การจัดพิมพ์รายการงานประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17
 
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 100 คน จำแนกเป็น ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ประมาณ 80 คน และผู้เข้าร่วมการประชุมอีกประมาณ 20 คน
 
ขอบเขตและความสนใจ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รัฐศาตสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
- ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
- ปรัชญาและศาสนา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย                                               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการพิจารณา                                                     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข)                              วันที่ 7 ธันวาคม 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17         วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563
 
วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุม หนังสือรวมบทคัดย่อ กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ
 
รายการ ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป สมาชิก
บุคคลทั่วไป 5,000 4,500
นักศึกษา 4,000 3,600
บทความตั้งแต่ชิ้นที่ 2 เป็นต้นไป 4,000 3,600
กลุ่ม (ตั้งแต่ 10 บทความเป็นต้นไป) 3,000 2,700
หน้าเพิ่มเติม* 600 540
โอกาสในการตีพิมพ์ - วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายงานการประชุมวิชาการฉบับพิมพ์ 1,000 900
ผู้เขียนร่วม/ผู้ฟัง 1,000 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
* จำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม
 
การชำระเงิน
            ชื่อบัญชี             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ธนาคาร             ทหารไทย
            สาขา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เลขที่บัญชี          069-2-27246-1
 
การติดต่อสื่อสาร
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เว็ปไซต์ www.psaku.org
            อีเมล national.graduate.conference@gmail.com
            เฟสบุ๊ค www.facebook.com/NGC.PSAKU
 
โอกาสในการตีพิมพ์บทความ
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
ISSN: 2286-7252
บรรณาธิการ: ปริญญา สิริอัตตะกุล และ ปิยากร หวังมหาพร
ดัชนี: Elsevier-SSRN
อีเมล: jirgs.psaku@gmail.com
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 2286-7252) เป็นวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม
 
กำหนดการ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
 
* * * * * * * * * * * * * *
 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
08.30 - 09.00                        ลงทะเบียน
09.00 - 09.30                        พิธีเปิดและการปาฐกถานำ
09.30 - 12.00                        เวทีวิชาการที่ 1
12.00 - 13.00                        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20                        ปาฐกถาพิเศษ
13.20 - 16.30                        เวทีวิชาการที่ 2
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2563
09.00 - 12.00                        เวทีวิชาการโปสเตอร์
12.00 - 13.00                        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30                        เวทีวิชาการโปสเตอร์
16.30 - 16.45                        พิธีปิด
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
ประธานการประชุมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
            มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่
 
รองประธานการประชุมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์   เศรษฐกร
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
ประธานโครงการการประชุม
ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
Professor Dr.Jungwoo Lee
            Yonsei University, South Korea
Professor Dr.Mohamed Ahmed Dawabsheh
            Arab American University, Palestine
Professor Dr.Nathan Moran
            Midwestern State University, USA.
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
            เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
Andi Luhur Prianto
            Muhammadiyah University of Makassar, Indonesia
นายพุทธิสัตย์ นามเดช
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เลขานุการการประชุม
นางสาวกุลนรี มณีโชติ                              
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
บรรณาธิการ
Associate Professor Dr.Attapol Kuanliang               รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
            Midwestern State University, USA.                         มหาวิทยาลัยบูรพา
 
กองบรรณาธิการ
Professor Dr.Brian Sheehan                                 ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
            Asian Forum on Business Education                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล                          ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยมหิดล
Associate Professor Dr.Thongvanh Sirivanh            รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
            National University of Laos, Lao PDR.                    ราชบัณฑิตยสถาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ                   รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์               รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ                    รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                        รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล      รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิช สุดสาคร                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
            โรงเรียนนายร้อยตำรวจ                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์                          พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พันตำรวจโท ดร.สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์                     อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
            กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย                               อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร                                อาจารย์ ดร.วณิฎา แช่มลำเจียก
            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังสี                            อาจารย์ ดร.วีรพล ดิษเกษม
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์                                   อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อักษร สวัสดี                                       
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                  


Back to Conferences