ตัวอย่างการจัดรูปแบบภาษาไทย:
https://drive.google.com/open?id=0BzwL7hZe6633REUwREZBakpvTnM


ชื่อเรื่องไทย (Browallia New 20)
ชื่อเรื่องอังกฤษ
(ขึ้นบรรทัดใหม่เคาะขนาด Browallia New 14 )
ชื่อไทยผู้เขียน / ชื่ออังกฤษ (Browallia New 14)
หน่วยงานหรือสาขา, คณะ, มหาวิทยาลัยที่สังกัด
E-mail: .......................................
(กรณีมีหลายท่านใน 1 บทความ ให้ใส่ข้อมูลข้างต้นเป็นรายคน)
 
บทคัดย่อ (หัวข้อ - Browallia New 16) (เนื้อหา - Browallia New 14 )
คำสำคัญ: ( 3 คำสำคัญขึ้นไป)
 
Abstract
Keywords:
 
เนื้อหาจัดชิดซ้ายทั้งหมด
(หัวข้อ - Browallia New 16)
(หัวข้อย่อย - Browallia New 14 / เนื้อหา - Browallia New 14 )
บทนำ
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดการวิจัย (กรอบแผนภูมิให้ทำเป็นรูปภาพ) (หรือ การทบทวนวรรณกรรม, วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, วรรณกรรมปริทัศน์... เลือกใช้ตามเหมาะสม)
วิธีการวิจัย
ผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง (รูปแบบนามปี)

 
ตารางที่ 1 ...(เรียง 1 2 3 ตามลำดับใช้รูปแบบตามตารางด้านล่างนี้)
/// /// /// ///
... ... ... ...
... ... ... ...
 
 
 
***** ตั้งค่าระยะขอบกระดาษปกติ/ การเยื่องและระยะห่าง ให้เป็น 0 ทั้งหมด/ ระยะห่างบรรทัด หนึ่งเท่า/ ห้ามเคาะวรรคเกิน 1 ครั้ง/ หัวข้อที่เป็นเลข 1. 2. 3. ... ต่างๆ ให้พิมพ์ ห้ามใช้ระบบอัตโนมัติ

Back to Conferences