ขอบเขตและความสนใจ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รัฐศาตสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
- ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
- ปรัชญาและศาสนา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
อีเมล national.graduate.conference@gmail.com


Back to Conferences