คณะกรรมการจัดการประชุม
ประธานการประชุมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
            มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่
 
รองประธานการประชุมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์   เศรษฐกร
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
ประธานโครงการการประชุม
ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
Professor Dr.Jungwoo Lee
            Yonsei University, South Korea
Professor Dr.Mohamed Ahmed Dawabsheh
            Arab American University, Palestine
Professor Dr.Nathan Moran
            Midwestern State University, USA.
พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
            เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
Andi Luhur Prianto
            Muhammadiyah University of Makassar, Indonesia
นายพุทธิสัตย์ นามเดช
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เลขานุการการประชุม
นางสาวกุลนรี มณีโชติ                              
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
บรรณาธิการ
Associate Professor Dr.Attapol Kuanliang               รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
            Midwestern State University, USA.                         มหาวิทยาลัยบูรพา
 
กองบรรณาธิการ
 
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย                รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
            มหาวิทยาลัยบูรพา                                                มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์                       ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล 
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง                           ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย                 มหาวิทยาลัยมหิดล
Associate Professor Dr.Thongvanh Sirivanh            รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล
            National University of Laos, Lao PDR.                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์                      รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
            ราชบัณฑิตยสถาน                                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล                         รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์               รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ                    รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์                 รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวิช สุดสาคร
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา แช่มลำเจียก                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ดิษเกษม
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครนันท์ คิดสม                     พลตรี ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ 
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก         
พันตำรวจโท ดร.สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์                     อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ
            กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล                              อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย                              
            สมาคมรัฐสาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิษณุ โหระกุล                                      อาจารย์ ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังสี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุก                        อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
อาจารย์ ดร.อักษร สวัสดี                                        อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                
 
 

Back to Conferences