การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุม หนังสือรวมบทคัดย่อ กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ
 
รายการ ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป สมาชิก
บุคคลทั่วไป 5,000 4,500
นักศึกษา 4,000 3,600
บทความตั้งแต่ชิ้นที่ 2 เป็นต้นไป 4,000 3,600
กลุ่ม (ตั้งแต่ 10 บทความเป็นต้นไป) 3,000 2,700
หน้าเพิ่มเติม* 600 540
โอกาสในการตีพิมพ์ - วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายงานการประชุมวิชาการฉบับพิมพ์ 1,000 900
ผู้เขียนร่วม/ผู้ฟัง 1,000 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
* จำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม
 
การชำระเงิน
            ชื่อบัญชี             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ธนาคาร             ทหารไทย
            สาขา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            เลขที่บัญชี          069-2-27246-1