กำหนดการ
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย                                               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการพิจารณา                                                     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข)                              วันที่ 7 ธันวาคม 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17         วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563
 
วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
 
* * * * * * * * * * * * * *
 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
08.30 - 09.00                        ลงทะเบียน
09.00 - 09.30                        พิธีเปิดและการปาฐกถานำ
09.30 - 12.00                        เวทีวิชาการที่ 1
12.00 - 13.00                        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20                        ปาฐกถาพิเศษ
13.20 - 16.30                        เวทีวิชาการที่ 2
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2563
09.00 - 12.00                        เวทีวิชาการโปสเตอร์
12.00 - 13.00                        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30                        เวทีวิชาการโปสเตอร์
16.30 - 16.45                        พิธีปิด


Back to Conferences