คณะกรรมการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

 
ประธานการประชุม
ดร.ศมานันท์ วัฒนพงศ์ผาสุข
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประธานโครงการการประชุม
อาจารย์ กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
Professor Dr.Jungwoo Lee
            Yonsei University, South Korea
Professor Dr.Mohamed Ahmed Dawabsheh
            Arab American University, Palestine
Professor Dr.Nathan Moran
            Midwestern State University, USA.
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยากร หวังมหาพร
            มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Major General Boonrod Srisombat
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศไทย
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค
            สมาคมเครื่อข่ายทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประเทศไทย
Andi Luhur Prianto
            Muhammadiyah University of Makassar, Indonesia
นายพุทธิสัตย์ นามเดช
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เลขานุการการประชุม
นางสาวกุลนรี มณีโชติ                              
            สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

กองบรรณาธิการ

รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14


บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
            เลขาธิการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Associate Professor Dr.Attapol Kuanliang
            College of Business and Social Sciences, University of Louisiana, Monroe
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี
            มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
            สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
            มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล
            มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ
            โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศไทย
ดร.ชยงการ ภมรมาศ
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครดร ประเทศไทย
ดร.ณัฐภัทร ลิมศิริธง
            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย