การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ

 
*แต่ละบทความจะจำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม