การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

โดยพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในทุกเวทีวิชาการ
 
รายการ ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป 4,500
นักศึกษา 3,600
บทความตั้งแต่ชิ้นที่ 2 เป็นต้นไป 2,000
หน้าเพิ่มเติม* 500
การตีพิมพ์เพิ่มเติมลงในวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 10,000
รายงานการประชุมวิชาการฉบับพิมพ์ 1,000
ผู้เขียนร่วม/ผู้ฟัง 1,000
 
*แต่ละบทความจะจำกัดความยาวไม่เกินบทความละ 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) จำนวนหน้าที่เกินจากนั้นจะต้องชำระค่าหน้าเพิ่มเติม