กำหนดการ

ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัยวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข) วันที่ 14 มิถุนายน 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 4-5 กรกฎาคม  2562
 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ