Political Science Association of Kasetsart University

POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION OF KASETSART UNIVERSITY

มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อพม่า (ค.ศ.1988-2008): นัยต่อการรักษาสถานะความเป็นผู้นา ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Type : JIRGS

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อพม่าในช่วง ค.ศ.1988-2008 สอดคล้องหรือขัดแย้งกับเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังสงครามเย็น ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อพม่าไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลทหารพม่ายินยอมเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้สอดคล้องกับคุณค่าสากลของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนตามที่สหรัฐอเมริกาเรียกร้องได้แม้แต่น้อย นอกจากนั้น มาตรการดังกล่าวยังเป็นแรงผลักดันให้พม่าหันไปสร้างความสัมพันธ์กับจีน ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการรักษาสถานะความเป็นผู้นาของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังสงครามเย็น

 

This research aimed to evaluate whether the U.S. economic sanctions against Myanmar from 1988 to 2008 were in accord or opposed to the U.S. foreign policy towards Southeast Asia in post-Cold War era. The research found that the U.S. economic sanctions against Myanmar were ineffective in pressuring the military government of Myanmar to transform towards democratic and human rights paths as the U.S. required. Furthermore, such sanctions eventually became a driving force turning Myanmar towards China, thus consequently affected the U.S. intention to maintain its hegemonic status in Southeast Asia in post-Cold War era.

Date 02/01/2019 0
© All Rights Reserved 2019