Political Science Association of Kasetsart University

POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION OF KASETSART UNIVERSITY

JIRGS
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies รายละเอียดการส่งบทความ วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 2286-7252) เป็นวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทย โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายนและฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 1 No. 1 (January- June 2012)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 1 No. 2 (July- December 2012)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 2 No. 1 (January- June 2013)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 2 No. 2 (July- December 2013)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 3 No. 1 (January- June 2014)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 3 No. 2 (July- December 2014)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 4 No. 1 (January- March 2015)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 4 No. 2 (April- June 2015)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 4 No. 3 (July- September 2015)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 4 No. 4 (October-December 2015)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 5 No. 1 (January-December 2016)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 6 No. 1 (January-December 2017)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 7 No. 1 (January-June 2018)
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies Vol. 7 No. 2 (July-December 2018)
© All Rights Reserved 2019