สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ENG / TH

งานประชุมวิชาการ วารสาร

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 2561

มิถุนายน

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2561

มกราคม
4th National and International Conference on Administration and Management
กุมภาพันธ์
2nd Asian Social Sciences and Business Research Conference
มีนาคม
4th International Conference on Government and Politics
เมษายน
9th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences
พฤษภาคม
4th National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences
กรกฎาคม
5th International Conference on Security Studies
สิงหาคม
5th International Social Sciences and Business Research Conference
กันยายน
4th National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics
ตุลาคม
4th National and International Conference on Education Research and Social Development
พฤศจิกายน
8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences
ธันวาคม
6th International Social Sciences and Business Research Conference