ประวัติการศึกษา

- มัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การโฆษณามหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก นวัตกรรมสังคม ผู้นาทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

การทำงาน

-​ พ.ศ. 2549-2550 บริษัท ERM marketing จากัด
- พ.ศ. 2551-2556 คณะทางานฝ่ายรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
- พ.ศ. 2556-2560 ประธานคณะทางานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และจัดหาทุน สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์