โครงการอบรม “ล้มแล้วลุก พลิกฟื้นธุรกิจ SMEs”

1.  หลักการและเหตุผล
          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสําคัญในการเป็นฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืนและเน้นกลไกหลักในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน SMEs จึงมีบทบาทอย่างสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางด้านการผลิต       การจ้างงาน การลงทุน และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ แต่อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากปัญหาของลูกหนี้รายย่อยมีจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนี้ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาจากผลกระทบทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จนไม่สามารถผ่อนชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อกับธนาคารเจ้าหนี้ได้  อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบการที่มีปัญหาทางธุรกิจ มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน โดยหนี้มีจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทและมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด สามารถเข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อที่จะให้กิจการของลูกหนี้ดำเนินการต่อไปได้  ข้อดีของการฟื้นฟูกิจการสำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้มีหลายประการ อาทิ ลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากหนี้และผูกพันตามแผนฟื้นฟูกิจการแทน และกรณีอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการถือเป็นช่วงพักชำระหนี้ ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคล  ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่ง  ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้  ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้แก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ห้ามมิให้ลูกหนี้จำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ และเมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกให้ฟื้นฟูกิจการ มีผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ทั้งปวง
               
                   ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยเน้นให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้กลับมาบริหารกิจการได้อีกครั้งและเป็นการเริ่มต้นใหม่โดยปราศจากหนี้สินและให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารได้และช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ต้องประสบปัญหาการบังคับคดีทรัพย์หลักประกันหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจและผลกระทบด้านอื่นที่อาจตามมาหลายประการ              จึงจำเป็นต้องอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  แนวทางการช่วยเหลือและการประนอมหนี้ในชั้นบังคับคดี  เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs  มีความเข้าใจในการขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และสามารถวางแนวทางการจัดทำแผนปรับโครงสร้างหนี้เพื่อรักษาธุรกิจของผู้ประกอบการให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาหนี้สินทางธุรกิจมีแนวทางในการเจรจาประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อนที่จะเข้าสู่การถูกฟ้องล้มละลาย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม จึงได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจัด โครงการอบรม “ล้มแล้วลุก พลิกฟื้นธุรกิจ SMEs”  กำหนดอบรมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ในวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาหนี้สินทางธุรกิจจำนวน 400 คน  

2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงแนวทางการจัดการธุรกิจของตนเมื่อประสบปัญหาการชำระหนี้
  2. เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงวิธีการขอปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรให้ได้ผล  อาทิ การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) การปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) และการเจรจาไกลเกลี่ยในชั้นศาล
  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในกรณีการฟื้นฟูกิจการและกรณีถูกบังคับคดี
  4. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามภารกิจของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 
3. วัน เวลาและสถานที่อบรม
          รุ่นที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 200 คน
          รุ่นที่ 2  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  จำนวน 200 คน
ณ ห้องประชุม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาหนี้สินทางธุรกิจจำนวน 400 คน
 


6. คณะทำงานและวิทยากรฝึกอบรม
อาจารย์ ดร. สุพัตรา  แผนวิชิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์  081 – 808 - 9737   E-mail: thailawtraining@gmail.com